SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next


Pravilniki - statut

PRAVILNIK O REVIDIRANJU IN NOTRANJEM NADZORU - KONTROLI

PRAVILNIK O REVIDIRANJU IN NOTRANJEM NADZORU - KONTROLI izvedeniških in cenitvenih poročil Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko - SICGRAS


KLIKNI TU ZA PRENOS

POSLOVNIK UO SICGRAS

Poslovnik o delu Upravnega odbora Združenja sodnih izvedencev in cenilcev gradbene stroke (prenesi)

Pravilnik o izdajanju dovoljenj

PRAVILIK O IZDAJANJU DOVOLJENJ ZA IZVAJANJE NALOG IN OPRAVIL IZVEDENIŠTVA

IN OCENJEVANJA S PODROČJA GRADBENIŠTVA, KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA.

 

ki ga na podlagi 3.,4. in 13. člena Statuta Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko, 18. člena Pravil Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije in 13. člena Pravil Društva sodnih  izvedencev in sodnih cenilcev za gozdarstvo Slovenije

sprejmejo strokovna združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev s področja gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva.

1. člen

vsebina, predmet

(1) S tem pravilnikom se urejajo pogoji in postopek dodeljevanja dovoljenja za delovanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za izvajanje nalog in opravil izvedenstva ali ocenjevanja stvarnega premoženja s področja nepremičnin v gradbeništvu, kmetijstvu in gozdarstvu v primerih, kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic ali za obrambo svojih pravic ali svojega ugleda in ne delujejo v postopkih za namene pravosodnih in upravnih organov ali za druge namene, določene s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (Uradni list, RS št. 17/2015).

2. člen

podeljevanje dovoljenj

(1) Dovoljenja za delovanje  sodnim izvedencem in sodnim cenilcem gradbene, kmetijske in gozdarske stroke izdajajo strokovno Združenje SICGRAS za področje gradbeništva, strokovno Združenje SICKMET za področje kmetijstva, strokovno Društvo SICGS za področje gozdarstva.

(2) Dovoljenje vsebuje :

 • listino o imenovanju, ki jo sopodpišeta predsednik Upravnega odbora in predsednik zbora Združenja.
 • pečat.

(3) Obliko listin in pečatov določi Upravni odbor Združenja.

3. člen

komisije

(1) Za podeljevanje dovoljenja strokovno združenje ustanovi petčlansko komisijo za podeljevanje dovoljenj (v nadaljevanju: komisija), ki jo iz vrst priznanih strokovnjakov in iz vrst članov posameznega strokovnega združenja, imenuje zbor Združenja za posamezno strokovno področje. Predsednika komisije imenuje med svojimi člani komisija.

(2) Za potrebe koordinacije Združenja ustanovijo skupno komisijo (v nadaljevanju: Skupna komisija), v katero posamezno združenje preko zbora Združenja predlaga po 1 člana in namestnika.

4. člen

pristojnosti komisije

(1) Komisija ima zlasti naslednje pristojnosti:

 • obravnava vloge iz 7. člena pravilnika in preverja pogoje za podelitev dovoljenja;
 • sprejme sklep o podelitvi dovoljenja prosilcu;
 • preverja izpolnjevanje pogojev za veljavnost dovoljenja iz 12. člena pravilnika;
 • obravnava in preverja izpolnjevanje obveznosti iz 9. člena pravilnika;
 • v primeru manjše kršitve kodeksa ali strokovnih pravil izreče ukrep iz tretjega odstavka 13. člena pravilnika;
 • pristojnim organom združenja predlaga izrek ukrepov v zvezi z dovoljenjem iz prvega in drugega odstavka 13. člena pravilnika;
 • pošilja podatke sekretariatu strokovnega združenja za namen vzpostavitve, vodenja in posodabljanja evidence iz 8. člena pravilnika;
 • vzpostavi, vodi in analizira evidenco uporabe pečatov iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika;
 • spremlja izpolnjevanje pogojev nosilcev dovoljenj med njihovim delovanjem;
 • obravnava kršitve nosilcev dovoljenj ter predlaga ukrepe v zvezi s kršitvami vključno z odvzemom dovoljenja;
 • pristojnim organom združenja poroča in predlaga ukrepe v zvezi s pristojnostmi komisije;
 • hrani vso dokumentacijo v zvezi z delom komisije, vključno z vlogami prosilcev s prilogami;
 • podaja odgovore pristojnemu organu združenja v primerih ugovora na zavrnilni predlog za podelitev dovoljenja;
 • opravlja druge naloge, ki so potrebne za izvajanje tega pravilnika in za katere meni, da so pomembne za delo strokovne komisije.

(2) Podrobnejše delovanje komisije določi komisija s poslovnikom komisije. K poslovniku komisije mora izdati soglasje pristojni organ združenja.

(3) Komisija o svojem delu in ugotovitvah sproti obvešča pristojne organe združenja, najmanj enkrat letno pa poda poročilo o svojem delu. Člani komisije so za svoje delo odgovorni pristojnemu organu združenja, ki jih je imenoval.

5. člen

pristojnosti skupne komisije

(1) Skupna komisija ima zlasti naslednje pristojnosti:

 • koordinira in obravnava skupne zadeve, ki se nanašajo na izvajanje določil tega pravilnika;
 • skrbi za poenotenje izvajanja določil tega pravilnika;
 • izvaja druga opravila, za katera meni, da so pomembna za izvajanje določil tega pravilnika.

6. člen

pogoji za pridobitev dovoljenja

(1) Dovoljenje lahko pridobi član strokovnega Združenja, ki je vpisan v seznam sodnih izvedencev in sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje in ki deluje v skladu s pravili strokovnega združenja.

7. člen

vloga

(1) Kandidat pridobi dovoljenje na podlagi vloge.

Vlogi za pridobitev dovoljenja je potrebno priložiti :

 • dokazilo o vpisu v seznam sodnih izvedencev in sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
 • izjava, da prosilec lahko naloge ocenjevanja oz. izvedenstva opravlja neodvisno in nepristransko,
 • izjavo, da ima v zadnjih 3 letih poravnano članarino, oziroma od dneva včlanitve za tiste člane, ki so včlanjeni v Združenje krajše obdobje,
 • izjavo o soglasju s sklenitvijo zavarovanja za poslovno tveganje v skladu s 15. členom,
 • izjavo, da dovoli uporabo osebnih podatkov za potrebe izvajanja določil tega Pravilnika.

8. člen

evidenca

(1) O imetnikih dovoljenj, prenehanju dovoljenja in izdanih ukrepih 13. člena pravilnika se vodi evidenca, ki jo vodi strokovno združenje.

(2) V evidenco se vpiše ime, priimek, strokovni naziv, naslov, leto rojstva, področje, za katerega je imenovan, in veljavnost trajanja dovoljenja ter morebitni izdan ukrep iz drugega odstavka 13. člena pravilnika za čas trajanja ukrepa.

(3) Strokovno združenje lahko v evidenco vpiše tudi drugo strokovno vsebino iz seznama, ki se o imetniku dokumenta vodi v seznamu Ministrstva za pravosodje in druge podatke, pomembne za zagotavljanje javnega interesa strokovnega združenja.

(4) Evidenca imetnikov dovoljenj je javna. Objavljena je na spletni strani strokovnega Združenja ali na drug ustrezen način. Obseg javno dostopnih podatkov določi Upravni odbor združenja.

9. člen

obveznosti

(1) Imetnik dovoljenja je pri izvajanju nalog izvedenstva in ocenjevanja nepremičnin dolžan ravnati v skladu s programom, statutom in kodeksom strokovnega Združenja, ki je izdalo dovoljenje, pri čemer mora upoštevati zlasti veljavna strokovna pravila in priporočene cene iz cenika združenja.

10. člen

varstvo naročnikov

(1) Naročnik, za katerega je izvajal naloge s tem pravilnikom pooblaščeni izvedenec ali cenilec, lahko podeljevalcu dovoljenja naroči strokovno presojo ustreznosti izvida oz. izvedenega strokovnega mnenja ali cenitve.

(2) O upravičenosti zahteve odloča komisija, ki izda ustrezen sklep

11. člen

zavarovanje

(1) Imetniki dovoljenja so dolžni za poslovno tveganje skleniti zavarovanje. V primeru, da ne sklene zavarovanja ali če deluje v nasprotju s prisego in  izjavo  dano ob izdaji dovoljenja mu preneha veljati izdano dovoljenje oz licenca.

(2) Za potrebe zavarovanja bodo strokovna združenja organizirala skupni sklad poslovnega tveganja.

12. člen

veljavnost

(1) Veljavnost dovoljenja je časovno omejena na pet let in vezana na izpolnjevanje pogojev stalnega izobraževanja.

(2) Za stalno izobraževanje se šteje: najmanj pet izdelanih izvedeniških mnenj in/ali cenitvenih poročil, udeležba na najmanj petih strokovnih referenčnih posvetih ali delavnicah ali aktivno sodelovanje na strokovnih posvetih in/ali aktivno delovanje v organih strokovnega združenja. Podrobnejša merila določi komisija iz 3. člena pravilnika v soglasju s komisijo za izobraževanje strokovnega združenja.

13. člen

prenehanje dovoljenja in drugi ukrepi

(1) Dovoljenje preneha:

 • na lastno željo,
 • če imetnik dovoljenja izgubi status sodnega izvedenca ali sodnega cenilca iz zaradi hujše kršitve strokovnih oz. etičnih pravil ali storitve kaznivega dejanja, zaradi česar je izbrisan iz seznama sodnih izvedencev in cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje,
 • če imetnik dovoljenja krši program, statut ali kodeks strokovnega združenja, zaradi katerega mu je bil izrečen ukrep odvzema dovoljenja ali izključitev iz članstva,
 • v primeru prenehanja članstva v Združenju SICGRAS, Združenju SICKMET oziroma Društvu SICGS,
 • v primeru smrti.

(2) Na predlog komisije iz 3. člena, častnega razsodišča ali drugega pristojnega organa posameznega strokovnega združenja lahko strokovno združenje za hujšo kršitev kodeksa ali strokovnih pravil izreče ukrep odvzema ali začasnega odvzema dovoljenja. Začasni ukrep se lahko izreče za obdobje največ do enega leta.  Postopek za odvzem ali začasni odvzem dovoljenja se vodi po postopku, ki velja za delo častnega razsodišča.

(3) Na predlog častnega razsodišča ali drugega pristojnega organa posameznega strokovnega združenja lahko komisija iz 3. člena pravilnika za manjšo kršitev kodeksa ali strokovnih pravil izreče opozorilo. Opozorilo se lahko izreče za obdobje največ do enega leta.

(4) Dovoljenje (licenca) članu SICGRAS ne preneha, če je izbrisan iz senama MP zaradi dejanja, ki ni hujša kršitev strokovnih oziroma etičnh pravil ali strokovnega kaznivega dejanja (npr. zaradi zamude oziroma nerednega ali nevestnega dela).

PREHODNE DOLOČBE

14. člen

skrajšani postopek

(1) Ob prvi podelitvi dovoljenja lahko strokovna združenja na podlagi sklepa zbora Združenja, podelijo dovoljenje vsem članom združenja, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena  pravilnika. V skrajšanem postopku prosilcem vlogi ni potrebno  prilagati dokazila iz 1. alineje 7. člena.

15. člen

zavarovanje

(1) Zavarovanje za poslovno tveganje iz 11. člena pravilnika je imetnik dovoljenja dolžan skleniti najkasneje v šestih mesecih po izdaji dovoljenja oziroma šest mesecev po ustanovitvi sklada iz 11. člena tega pravilnika.

(2) Strokovno združenje ustanovi skupni sklad iz 11. člena pravilnika, skupaj s pravili delovanja, v roku enega leta od sprejetja tega pravilnika.  Za koordinacijo ustanavljanja med strokovnimi združenji je pristojna skupna komisija iz drugega odstavka 3. člena pravilnika.

16. člen

(1) Za izvajanje nalog tega pravilnika so pristojne komisije iz 3. člena tega pravilnika, ki so imenovane s strani organa posameznega strokovnega združenja.

(2) Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik.

(3) Za razlago določil tega pravilnika je pristojen zbor članstva združenja.

(4) Zbor Združenja določi višino nadomestila za izdajo dovoljenja (licenco) in njegovega podaljšanja.

17. člen

(1) Ta pravilnik prične veljati za Združenje z dnem ko ga posamezno združenje sprejme na skupščini oz. zboru Združenja.

18. člen

(1) Dopolnjen 13. člen začne veljati z dnem Sklepa Zbora združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko na 19. seji z dne 24.3.2016.

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana 23.04.2015

 

Predsednik zbora

Združenja SICGRAS

Franci Pintar

Pravilnik o revidiranju

PRAVILNIK O REVIDIRANJU

Združenja sodnih izvedencev in cenilcev Slovenije
za gradbeno stroko – SICGRAS


1.
Predmet pravilnika

S tem pravilnikom se določajo postopki in pristojnosti za izvajanje pregledovanja dela sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za gradbeno stroko ter za presojo izvedeniških mnenj in cenitvenih poročil na področju nepremičnega premoženja (v nadaljevanju: revidiranje)


2.
Namen revidiranja

Revidiranje je namenjeno zagotavljanju in varovanju javnega interesa za kakovost izvedeniških mnenj in cenitvenih poročil nepremičnega premoženja, ki jih opravljajo sodni izvedenci in sodni cenilci s področja gradbeništva, za potrebe državnih organov, pravosodja, poslovnih bank in zavarovalnic ter drugih pravnih in fizičnih oseb (v nadaljevanju: naročniki).
Pravilnik se sprejema na podlagi statuta Združenja SICGRAS, na osnovi katerega združenje z namenom uresničevanja svojih osnovnih ciljev skrbi za izvajanje:
- revizij izvedeniških mnenj in cenitvenih poročil, ki so neposredno povezane z glavno dejavnostjo Združenja in ki pripomorejo k izboljšanju strokovnega in poklicnega dela sodnih izvedencev in sodnih cenilcev;
- revizij izvedeniških in cenitvenih mnenj glede na skladnost z veljavnimi predpisi;
in na podlagi zahteve oziroma zaprosila sodišč, upravnih organov ali drugih naročnikov le-tem pomaga pri razjasnitvi odprtih vprašanj, ki se pojavijo v zvezi z izvedeniškimi oziroma cenitvenimi mnenji.


3.
Opredelitve

Revidiranje pomeni strokovni pregled izvedeniških mnenj in cenitvenih poročil, ki jih izdelujejo sodni izvedenci gradbene stroke in sodni cenilci na področju nepremičnin oziroma gradbeništva.
Revident ali revidentka (v nadaljevanju: revident) je oseba, ki pregleduje in presoja strokovna mnenja.
Revidiranec je sodni izvedenec oziroma sodni cenilec, ki je izdelal izvedeniško mnenje oziroma cenitveno poročilo, ki je predmet revidiranja.


4.
Podlage za revidiranje

Pri revidiranju se upoštevajo:
- Zakon o sodiščih (ZS-UPB2,  Uradni list RS št. 100/2005 in nadaljnje spremembe in dopolnitve)
- Zakon o društvih (ZDru-1), Uradni list RS št. 61/2006, 91/2008 in nadaljnje spremembe in dopolnitve)
- Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05, 71/07, 84/08 in nadaljnje spremembe in dopolnitve)
- Statut Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko
- Hierarhija standardov ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS št. 47/2004)
- Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV)


5.
Cilji in načela revidiranja

V postopku revizije se ugotavlja ustreznost in kakovost izvedeniških mnenj in cenitvenih poročil sodnih izvedencev in sodnih cenilcev glede na strokovna pravila, veljavne standarde in vsakokratno veljavne predpise.
Revizija zajema kontrolo verodostojnosti in kakovosti izvedeniških mnenj in cenitvenih poročil, primernost in pomembnost uporabljenih podatkov in opravljenih poizvedovanj, ustreznost uporabljenih metod in tehnik ter ustreznost in utemeljenost analiz, mnenj in sklepov.
Pri pregledovanju ocenjevanja vrednosti nepremičnega premoženja se obravnavajo pravilnost, doslednost, utemeljenost, popolnost in zanesljivost ocenjevanja vrednosti.
Revident mora razloge za strinjanje ali nestrinjanje s poročilom v celoti pojasniti. Revident je dolžan upoštevati samo take pogoje in informacije, ki so bili na voljo v času izdelave revidiranega poročila.


6.
Naročniki

Revizijo strokovnih mnenj lahko naročajo sodni in državni organi, poslovne banke in zavarovalnice ter druge pravne osebe in fizične osebe, ki izkažejo pravni interes ali drugo pravno podlago za revidiranje izvedeniškega mnenja ali cenitvenega poročila.
Revidiranje za svoj člane naroča in izvaja tudi Združenje SICGRAS na podlagi letnega načrta.


7.
Izvajalci

Revizijo izvaja komisija za presojo strokovnih mnenj, ki deluje v okviru Združenja SICGRAS in pri izvajanju revizij lahko sodeluje z ministrstvom za pravosodje«.


8.
Komisija za presojo strokovnih mnenj

Komisijo za presojo strokovnih mnenj v skladu s statutom imenuje Upravni odbor Združenja SICGRAS. Komisija ima predsednika in štiri člane.
Upravni odbor združenja imenuje revidente iz nabora članov združenja pri čemer sledi pobudam in predlogom podružnic za ustrezno strokovno zastopanost in enakomerno prostorsko pokritost celotnega območja delovanja. Revident je lahko vsak redni član Združenja, ki na podlagi osebnega interesa, strokovnih znanj, izkušenj, etičnih meril in zaupanja izpolnjuje pogoje za pregledovanje izvedeniških mnenj in cenitvenih poročil.
Mandat članov komisije kot revidentov je 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Za prenehanje mandata se uporabljajo splošne določbe statuta. Revident mora imeti najmanj tako izobrazbo kot revidiranec.
Revident ne more biti vključen v revizijo, če obstajajo razlogi, zaradi katerih svojega dela ne bi mogel opraviti objektivno in neodvisno, ali ga ne bi mogel opraviti v razumnem času oziroma najkasneje šestih mesecih.
Revidenti morajo skrbeti za ugled stroke in integriteto članov Združenja.
Predsednik komisije za presojo strokovnih mnenj imenuje delovno skupino iz nabora imenovanih revidentov za vsako posamezno revizijo in poročanje. V enostavnih, strokovno manj zahtevnih zadevah, lahko revizijo izvaja tudi en revident, v zelo zahtevnih zadevah pa lahko predsednik določi delovno skupino tudi v širši sestavi.


9.
Način poslovanja komisije za presojo strokovnih mnenj

Način poslovanja komisije za presojo strokovnih mnenj določa ta pravilnik.
Komisija je pri svojem delu samostojna in v celoti odgovorna za svoje delo. Pri svojem delu je dolžna spoštovati kodeks etike, strokovna in poklicna načela. Opravljati mora svoje delo strokovno neodvisno in neoporečno, nepristransko, pošteno, prizadevno in zaupanja vredno.
Do sprejema poslovnika o poslovanju komisije in za zadeve, ki niso določene s poslovnikom ali drugim predpisom, usmerja delo komisije predsednik komisije, razen v primeru vprašanj, ki so povezana s statusom članov ali organov Združenja in za katere je potrebno pridobiti stališče ali smernice Upravnega odbora.
Komisija za presojo strokovnih mnenj načrtuje delo in usklajuje aktivnosti z naročniki ter skrbi za pravočasno in popolno pripravo revizijskih poročil.
Komisija skrbi za pridobivanje potrebne dokumentacije, pripravlja ugotovitve in zaključke ter sklepe o delu revidentov na posameznem primeru in opravlja vse potrebne kontakte z naročnikom.
Administrativna dela za komisijo izvaja sekretar-ka Združenja SICGRAS ali pogodbeni sodelavec.
O svojem delu poroča komisija Upravnemu odboru in Zboru članov Združenja SICGRAS.


10.
Vrste in standardi revizijskih poročil

Pri pregledu izvedeniških  mnenj in cenitvenih poročil je poleg določb tega pravilnika in poslovnika o poslovanju komisije potrebno upoštevati tudi predpise, ki obravnavajo pravila revidiranja, v kolikor niso v nasprotju s standardi in pravili gradbene stroke.
Pri cenitvenih poročilih komisija izbere vrsto pregleda v skladu z MSOV (izvršilni pregled,
pisarniški pregled, pregled na terenu, strokovni pregled, pregled ocenjevanja vrednosti).
Odklon od tega določila predstavlja hujšo kršitev standardov in kodeksa.


11.
Postopek revidiranja

Postopek za presojo strokovnega mnenja se prične z vlogo za izvedbo revizije, ki jo naročnik naslovi na Združenje SICGRAS.
Komisija pred pričetkom postopka presodi, ali gre za primer, ki je v pristojnosti Združenja. V primeru presoje, da za primer ni pristojna, obvesti o tem Upravni odbor.
Podlaga za delo komisije so izdelana izvedeniška mnenja in cenitvena poročila, zakonski in podzakonski predpisi, normativi in standardi ter strokovna pravila in kodeks etike, ki veljajo za sodne izvedence in sodne cenilce.
O poteku celotnega postopka pregleda se pisno obvešča revidiranca. Komisija lahko od revidiranca pridobi dodatna pojasnila.
Naročnik revizije je ob naročilu dolžan izvajalcu zagotoviti vso relevantno dokumentacijo. Če dokumentacija, ki jo priskrbi naročnik, ne zadošča za izvedbo revizije, lahko predsednik komisije v sodelovanju s sekretarko Združenja zahteva dodatno potrebno dokumentacijo.
Predsednik komisije na podlagi zahtevka za revizijo opredeli in določi obseg in standard pregleda in imenuje revidenta ali delovno skupino ter rok za izvedbo.
Rok za izdelavo je praviloma do 60 dni. V utemeljenih primerih se lahko rok podaljša, o čemer se obvesti naročnika.
Revizija cenitvenih poročil ne vključuje novega vrednotenja nepremičnine.
Delovna skupina ali revident sta dolžna pripraviti zaključno poročilo o svojih ugotovitvah glede ustreznosti postopka, izbire metode dela in vsebine izdelanega izvedeniškega mnenja ali cenitvenega poročila. V zaključnem poročilu morata navesti, ali ugotovitve revizije izvedeniško mnenje ali cenitveno poročilo v celoti ali delno podpirajo, ali pa se z njimi ne strinjajo.
Zaključno poročilo se izdela v pisni obliki. Poročilo podpišejo revidenti in predsednik komisije, ki ga tudi posreduje naročniku.
Predsednik lahko pred posredovanjem zaključnega poročila naročniku zahteva mnenje Upravnega odbora, če presodi, da zaključno poročilo ni pripravljeno v skladu z načelom objektivnosti in nepristranskosti.
Z zaključnim poročilom se lahko seznanita tudi komisija za razvoj stroke in komisija za izobraževanje z namenom strokovnega izpopolnjevanja.
Originalna dokumentacija je last naročnika, Združenje pa zadrži kopije dokumentacije za arhiv.
Pritožbeni organ zoper odločitve Komisije za presojo strokovnih mnenj je Častno razsodišče.


12.
Varovanje podatkov

Člani komisije so dolžni varovati  podatke in rezultate svojega dela kot poslovno skrivnost in jih ne smejo brez soglasja naročnika posredovati tretjim osebam.
Kopije dokumentacije in revizijskih poročil se hranijo v tajništvu Združenja SICGRAS in se varujejo kot zaupno gradivo.
Podatki iz pregledane dokumentacije se brez osebnih podatkov lahko uporabljajo za razvojno in raziskovalno delo.


13.
Stroški

Člani komisije in revidenti so za svoje delo upravičeni do povračila stroškov in nagrade.
O višini nagrade in stroških odloča na predlog predsednika komisije Upravni odbor.
Stroške presoje strokovnih mnenj iz 1. odstavka 6. člena  krije naročnik v skladu s tarifo, ki jo za storitev presoje strokovnih mnenj določi Upravni odbor.
Stroški za presojo strokovnih mnenj iz 2. odstavka 6. člena bremenijo proračun SICGRAS-a.
Na podlagi ocene stroškov presoje naročnik založi predujem na poslovni račun SICGRAS-a.


14.
Sodelovanje z organi združenja

Komisija za presojo svojih mnenj pri svojem delu sodeluje s Komisijo za razvoj stroke in s Komisijo za izobraževanje.
V primeru, da je v revizijskem postopku ugotovljeno, da je bil pri pripravi izvedenskega mnenja ali cenitvenega poročila kršen etični kodeks, komisija o tem obvesti Častno razsodišče.


15.
Splošne in končne določbe

Pravilnik je sprejel zbor (skupščina) SICGRAS-a na izrednem zboru (skupščini) dne 29.06.2009 in prične veljati 1.julija 2009.


Ljubljana, junij 2009
Predsednik zbora (skupščine) SICGRAS
Franc Pintar univ.dipl.ing.geod. in inž.grad.l.r.

Statut


 

 

STATUT

ZDRUŽENJA SODNIH IZVEDENCEV IN

SODNIH CENILCEV SLOVENIJE ZA GRADBENO STROKO

 

I. Splošne določbe

1. člen

področje združevanja

Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko (v nadaljnjem besedilu: združenje) je prostovoljno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na strokovnem področju izvedeništva v gradbeništvu in ocenjevanja vrednosti nepremičnin.
Združenje je pravna oseba zasebnega prava.

2. člen

ime in sedež

Ime društva je Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno STROKO.
Združenje deluje na območju Republike Slovenije in ima svoj sedež v Ljubljani, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana.

Skrajšano ime združenja je SICGRAS.

Združenje ima svoj pečat. Pečat je pravokotne oblike velikosti 47 x 15 mm z napisom: Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko, Ljubljana, Ul. Gradnikove brigade 11.

 

II. namen in cilji delovanja združenja

3. člen

namen in cilji delovanja združenja

 

Namen združenja je organizirano delovanje pri :

- zviševanju strokovne in poklicne ravni sodnih izvedencev in sodnih cenilcev;

- uveljavljanju interesov članov pred državnimi in upravnimi organi in drugimi organizacijami ter javnostjo;

- zagotavljanju javnega interesa za opravljanje dejavnosti izvedeništva na področju gradbeništva in cenilstva nepremičnin.

 

III. dejavnost in naloge združenja

4. člen

dejavnost

Združenje uresničuje osnovne cilje in namene z izvajanjem naslednjih dejavnosti oziroma nalog :

1. povezuje strokovnjake s področja gradbeništva in povezanih strok pri opravljanju izvedeništva in cenilstva nepremičnin v stanovsko organizacijo;

2. nudi pomoč svojim članom;

3. sprejema kodeks etike;

4. pripravlja predloge za strokovne standarde in spremlja njihovo mednarodno usklajenost;

5. skrbi za razširjanje znanja in prispeva k povečevanju strokovne ravni sodnih izvedencev in sodnih cenilcev;

6. organizira izobraževalne seminarje;

7. izdaja stalne in občasne strokovne publikacije ter izvaja revizije izvedenskih in cenilskih mnenj, ki so neposredno povezane z glavno dejavnostjo združenja in ki pripomorejo k izboljšanju strokovnega in poklicnega dela sodnih izvedencev in sodnih cenilcev;

8. pripravlja programe za seminarje, ki jih organizira za svoje člane;

9. razvija metode za potrebe izdelave izvedeniških mnenj in cenitev;

10. sodeluje z izpitno komisijo pri Ministrstvu za pravosodje pri pripravi izobraževanj in izpitov za sodne izvedence in sodne cenilce;

11. v sodelovanju s pristojnimi institucijami pripravlja predloge za dodeljevanje strokovnih priznanj, certifikatov in licenc za dejavnosti s področja delovanja združenja;

12. sodeluje z državnimi institucijami pri pripravi predpisov, strokovnih stališč in kriterijev na področju sodnega izvedeništva in cenilstva;

13. daje predloge in sodeluje s pristojnimi organi pri sprejemanju predpisov s področja izvedeništva v gradbeništvu in ocenjevanja nepremičnin;

14. daje predloge meril in tarif za storitve sodnih izvedencev in sodnih cenilcev;

15. vzdržuje stike z drugimi strokovnimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni;

16. skrbi za obveščanje in informiranje članov ter javnosti o novostih na področju izvedeništva v gradbeništvu in ocenjevanja nepremičnin;

17. v sodelovanju s pristojnimi organizacijami in institucijami skrbi za razvoj informacijskega sistema in za izmenjavo podatkov s področja svojega delovanja;

18. izdaja stalne in občasne publikacije s svojega strokovnega področja v skladu z veljavnimi predpisi;

19. na podlagi zahteve oziroma zaprosila sodišč, upravnih organov ali drugih naročnikov le-tem pomaga pri razjasnitvi odprtih vprašanj, ki se pojavijo v zvezi izvedenskih oziroma cenilskih mnenj;

20. organizira izobraževalne seminarje;

21. skrbi za izvajanje revizij izvedenskih in cenilskih mnenj glede na skladnost z veljavnimi predpisi;

Svoje naloge izvaja združenje preko svojih organov, podružnic, sekcij.

5. člen

povezovanje

Združenje se lahko povezuje s sorodnimi društvi ali se včlani v sorodno domačo, tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji.

 

IV. Pogoji in način včlanjevanja ter prenehanja članstva

6. člen

članstvo

 

Združenje ima redne, izredne ter častne člane.

Redni člani so sodni izvedenci in sodni cenilci za gradbeno stroko, imenovani z veljavno odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije in strokovna društva.

- Izredni člani so lahko tudi druge fizične in pravne osebe, ki delujejo v korist združenja

Združenje ima častne člane.

Častni član lahko postane član združenja, ki je znatno prispeval k uspešnemu delu združenja. Častni član lahko postane tudi posameznik, ki ima velike zasluge za napredek in razvoj na področju izvedeništva in cenilstva v gradbeništvu.
Imenovanje in status častnih članov opredeli s poslovnikom upravni odbor Združenja.

7. člen

pravice in obveznosti članov

Pravice in obveznosti članov združenja so:

1. voliti in biti izvoljen v organe združenja;

2. biti informiran o zadevah združenja;

3. pravica dostopa do internih informacij na spletni strani združenja;

4. dajanje pobud in predlogov;

5. sodelovanje v delovnih telesih združenja;

6. nudenje strokovne pomoči;

7. članske ugodnosti pri izvajanju programov združenja;

8. opravljanje dela v skladu s predpisi, strokovnimi standardi in kodeksom etike;

9. sodelovanje v programih izobraževanja;

10. redno plačevanje članarine;

11. prenašanje strokovnega znanja in izkušenj na člane združenja - nudenje znanja in izkušenj za potrebe združenja;

12. prizadevanje za dobro ime združenja in zavzemanje za pozitivne kolegialne odnose in goienje tovarištva.

8. člen

prenehanje članstva

Članstvo v združenju preneha:

1. s pisno izjavo člana o izstopu,

2. z izključitvijo člana zaradi hujših kršitev statuta in etičnega kodeksa združenja,

3. s črtanjem iz seznama članov po sklepu upravnega odbora združenja zaradi neplačevanja članarine,

4. s smrtjo,

5. z ukinitvijo združenja,

6. s prenehanjem pravne osebe.

 

V. način upravljanja društva

9. člen

organi združenja

Združenje opravlja svoje naloge preko svojih organov, delovnih teles, podružnic in sekcij.

Člani združenja ter pooblaščene osebe pravnih oseb članic združenja, sodelujejo pri upravljanju društva neposredno ali posredno po predstavnikih, izvoljenih organih oziroma zastopniku društva na način določen s tem statutom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi.

10. člen

Organi združenja so:

- zbor združenja;

- upravni odbor združenja;

- nadzorni odbor;

- častno razsodišče

Stalna delovna telesa združenja so:

- komisija za razvoj stroke,

- komisija za izobraževanje,

- komisija za informiranje,

- komisija za presojo strokovnih mnenj,

- komisija za statut in za splošne akte.

11. člen

zbor

Najvišji organ združenja je zbor združenja ki ga sestavljajo delegati članov podružnic.

Vsaka podružnica delegira za zbor delegate od katerih ima vsak en glas.
Število delegatskih mest za redne in izredne člane posamezne podružnice določi upravni odbor glede na na stanje članstva podružnice in njene aktivnosti.

Zbor združenja je sklepčen, če je na njem navzočih več kot polovica delegatov.

Če ob predvidenem začetku zasedanja zbor združenja ni sklepčen, odloži predsednik zbora začetek seje za 20 minut. Po preteku navedenega časa se šteje, da je zbor združenja sklepčen, če je prisotnih 15 delegatov
Člane združenja zastopajo delegati podružnic in društev oz. kolektivnih članov.

Zbor združenja ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvoli zbor združenja.

Zbor združenja izvoli člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Mandat predsednika, podpredsednika zbora in članov organov ter delovnih teles, ki jih imenuje zbor, traja štiri leta.

12. člen

sklic zbora

Predsednik skliče zbor združenja najmanj enkrat letno.

Seje zbora združenja so lahko redne, izredne ali dopisne. Seje zbora so javne.

Sejo zbora združenja vodi predsednik zbora združenja, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

O sejah zbora združenja se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik zbora združenja in zapisnikar.

Zbor združenja sprejema sklepe z večino glasov.

Za sprejem statuta in splošnih aktov je potrebna dvotretjinska večina glasov.

Glasovanje je praviloma javno. Člani zbora združenja se lahko na samem zasedanju zbora z navadno večino glasov odločijo za drugačen način glasovanja.

 

13. člen

pristojnosti zbora

Zbora združenja ima naslednje pristojnosti:

1. sprejema statut in druge splošne akte združenja;

2. sprejema program dela združenja in letni finančni načrt;

3. potrjuje zaključni račun za preteklo leto;

4. sprejema poročilo o delu in finančnem poslovanju združenja;

5. voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča;

6. odloča o prenehanju združenja;

7. odloča o višini članarine;

8. odloča o podelitvi naziva častnega člana;

9. odloča o drugih vprašanjih v zvezi z organizacijo in delovanjem združenja.

(delegatov) iz najmanj polovice pordužnic.

14. člen

sklic izredne seje

 

Predsednik zbora združenja mora sklicati izredno sejo na zahtevo upravnega odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 15 rednih članov.

Predsednik zbora združenja mora sklicati izredno sejo v 30 dneh od prejema zahteve.

Če predsednik zbora združenja izredne seje v predpisanem roku ne skliče, jo lahko skliče predlagatelj.

Predlagatelj sklica izredne seje zbora združenja mora svojemu predlogu predložiti tudi dnevni red z gradivom in predlogom sklepa.

Na izredni seji zbora združenja se sklepa le o zadevah, zaradi katerih je bila seja sklicana.

 

15. člen

upravni odbor združenja

 

Upravni odbor združenja je izvršilni organ, ki opravlja organizacijske, administrativne in strokovno-tehnične naloge v skladu s statutom in s sklepi zbora združenja.

Vsaka podružnica ima v upravnem odboru združenja najmanj enega člana. Tri člane upravnega odbora imenuje Zbor na predlog upravnega odbora oziroma na predlog članov/delegatov zbora.

Člani upravnega odbora združenja izmed sebe izberejo predsednika in dva podpredsednika.

 

16. člen

pristojnosti upravnega odbora

Upravni odbor združenja:

1. predlaga sklic zbora združenja, določi število delegatov v skladu z 11. členom ter pripravi predlog dnevnega reda in gradivo za sejo zbora združenja;

2. pripravlja predlog statuta in njegovih sprememb in drugih splošnih aktov;

3. sprejme pravilnik o finančnem poslovanju združenja;

4. predlaga zboru program dela in finančni načrt za njegovo uresničitev;

5. izdela zaključni račun in o njem poroča na zboru;

6. skrbi za uresničevanje sklepov sprejetih na zboru združenja;

7. odloča o ustanovitvi podružnic;

8. imenuje člane komisije za razvoj stroke, komisije za izobraževanje, komisije za informiranje in komisije za presojo strokovnih mnenj;

9. ustanavlja druge strokovne komisije in delovne skupine za izvajanje zadev s področja delovanja združenja ter imenuje njihove člane;

10. imenuje in pooblašča člane komisije za presojo strokovnih mnenj za izvajanje strokovnega nadzora;

11. imenuje uredniški odbor za izdajanje glasila in spletnih strani;

12. pripravlja predloge tarif za storitve, ki niso urejene s Pravilnikom o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih; obravnava predloge in pobude članov, podružnic in društev;

13. imenuje sekretarja in blagajnika združenja;

14. vodi in usklajuje evidenco članov;

15. skrbi za finančno in materialno poslovanje združenja;

16. določa kotizacijo za izobraževalne seminarje in odloča o ugodnostih iz članstva;

17. podaja zboru predloge za častno članstvo združenja;

18. predlaga razrešitve članov organov združenja v mandatni dobi ter predlaga imenovanje nadomestnih članov zboru združenja;

19. obravnava in rešuje pritožbe članov na sklepe častnega razsodišča in drugih organov združenja na drugi stopnji;

20. sodeluje s pristojnimi organi in organizacijami s področja svojega dela in podaja stališča do predlogov, ki jih ti sprejemajo in se nanašajo na delovanje članov združenja;

21. izvaja druge naloge na podlagi sklepa zbora združenja.

 

17. člen

delovanje upravnega odbora

Upravni odbor združenja dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah, ki jih sklicuje predsednik upravnega odbora združenja, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov.

Upravni odbor za svoje delo sprejme poslovnik.

Upravni odbor združenja je sklepčen, če je na seji prisotna najmanj polovica članov.

Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

Če redna seja ni sklepčna, lahko prisotni člani oblikujejo predloge sklepov, ki se posredujejo odsotnim članom v pisno potrditev. V primeru večinske odločitve za predlagane sklepe, se šteje seja za sklepčno.

 

18. člen

nadzorni odbor

Naloge nadzornega odbora so:

- opravljanje nadzora nad finančnim in materialnim poslovanjem združenja;

- spremljanje dela upravnega odbora združenja in drugih organov združenja;

- druge naloge na podlagi zakona ali sklepa zbora združenja.

 

19. člen

Sestava nadzornega odbora, nezdružljivost funkcij in odgovornost

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Vsak član nadzornega odbora ima namestnika. Člani nadzornega odbora ne morejo hkrati biti člani upravnega odbora združenja ali častnega razsodišča.

 

Predstavnik nadzornega odbora ima pravico biti prisoten na sejah organov združenja, vendar brez pravice odločanja.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru združenja, ki mu mora poročati najmanj enkrat letno.

 

20. člen

častno razsodišče

Častno razsodišče šteje pet članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika.

Najmanj trije člani morejo biti redni člani.

21. člen

Splošni akti, ki urejajo pristojnosti in način delovanja častnega razsodišča

Delovanje častnega razsodišče se uredi s poslovnikom, ki ga sprejme upravni odbor.

Z disciplinskim pravilnikom se opredelijo ravnanja, ki predstavljajo lažje oziroma hujše kršitve delovanja ter sankcije zanje.

 

22. člen

Naloge častnega razsodišča


Naloge častnega razsodišča so:

1. odloča o kršitvah etičnega kodeksa in drugih kršitvah, ki imajo za posledico zmanjšanje ugleda združenja ali njegovega organa ali člana;

2. izreka ukrepe v primeru ugotovljene odgovornosti za prekršek na prvi stopnji izreka, razen v primerih, ko je za odločanje in izrekanje ukrepov skladno z določili tega statuta pristojen upravni odbor združenja;

3. podaja mnenja in stališča v zvezi z etičnim kodeksom združenja;

Častno razsodišče lahko izreče članom Združenja naslednje ukrepe: opomin, javni opomin in izključitev.

Častno razsodišče je odgovorno zboru članov združenja.

 

23. člen

komisije

 

Za področje razvoja stroke, izobraževanja, informiranja in presojo strokovnih mnenj in za pripravo splošnih aktov lahko ustanovi upravni odbor:

- komisijo za razvoj stroke,

- komisijo za izobraževanje,

- komisijo za informiranje,

- komisijo za presojo strokovnih mnenj

- komisijo za statut in za splošne akte

Upravni odbor s sklepom določi pristojnosti in sredstva za delovanje.

Člane komisije se imenuje na predlog podružnic in/ali na predlog članov upravnega odbora.

 

24. člen

komisija za statut in splošne akte

Za pripravo statuta in drugih splošnih aktov oz. njihovih sprememb, upravni odbor ustanovi komisijo za statut in splošne akte.

Komisija ima tri člane. Delo komisije vodi in usklajuje predsednik zbora združenja.

Po funkciji sodelujejo v delu komisije tudi predsedniki organov in delovnih teles združenja.

 

25. člen

sekretar in blagajnik združenja

Sekretarja in blagajnika združenja imenuje upravni odbor združenja.

Funkciji sekretarja in blagajnika sta lahko združeni.

 

26. člen

podružnice

 

Zaradi lažjega in učinkovitejšega dela ima združenje podružnice, ki so organizirane po teritorialnem principu.

Podružnica ni pravna oseba.

Podružnico ustanovi upravni odbor združenja.

Če s sklepom upravnega odbora ni določeno drugače, se v podružnico vključijo člani s stalnim prebivališčem oziroma stalnim delovnim mestom na območju, na katerem je ustanovljena podružnica.

Podružnica dela v skladu s pravili delovanja, ki jih določijo organi podružnice v skladu z določili pravil združenja.

Program dela podružnice mora biti v skladu s statutom in programom dela združenja.

Najvišji organ podružnice je zbor podružnice, ki ima naslednje pristojnosti:

- sprejema poslovnik o svojem delu;

- voli in razrešuje predsednika, namestnika in člane delovni teles podružnice;

- obravnava program dela združenja,

- daje predloge in pripombe;

- sprejema program dela podružnice;

- obravnava in rešuje tekočo problematiko na svojem območju.

Zbor podružnice se sestane najmanj enkrat letno, praviloma pred zborom združenja.

Podružnico vodi odbor podružnice, ki ima svojega predsednika in namestnika.

Če s sklepom zbora podružnice ni določeno drugače, je predsednik podružnice, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, član upravnega odbora združenja.

Predsednik, namestnik oz. predstavnik podružnice v upravnem odboru združenja skrbi za informiranje in usklajevanje dela združenja in podružnice.

Naloga odbora podružnice je skrb za :

izvajanje programa podružnice;

delovanje združenja;

povezovanje članov;

informiranje članov podružnice

Delo podružnic se financira iz sredstev združenja v skladu s programom dela podružnic ter finančnim načrtom združenja in podružnic.

 

27. člen

Delo podružnic nadzira Upravni odbor in Nadzorni odbor Združenja.

UO lahko v primeru potrebe skliče zbor podružnice.

 

28. člen

sekcije

Združenje lahko ustanovi tudi sekcije, ki predstavljajo metodo dela združenja in so organizirane po interesnem principu članov združenja.

Sekcijo ustanovi upravni odbor združenja na pobudo najmanj 5 članov.

Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom združenja.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru združenja.

 

29. člen

evidentiranje in volitve v organe združenja

 

Kandidate za organe združenja predlagajo podružnice, upravni odbor, delegati na zboru ali najmanj 5 rednih članov.

Če podružnice v roku, ki ga določi upravni odbor ne predlagajo svojih predstavnikov v organe združenja, evidentira kandidate upravni odbor praviloma izmed članov posameznih podružnic.

Volitve se opravijo na zboru članov v skladu s poslovnikom o volitvah, ki ga sprejme zbor

 

30. člen

zastopanje

Združenje zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora.

Predsednik skrbi za izvrševanje sklepov organov združenja.

 

VII. financiranje ZruŽENJA

31. člen

financiranje

Delovanje združenja se financira iz članarine, sredstev iz naslova materialnih pravic in dejavnosti združenja, daril in volil, donacij, sredstev sponzorjev in častnih članov združenja, iz javnih sredstev ter drugih virov.

Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja združenja med njegove člane je nična.

 

VIII. način zagotavljanja javnosti dela

32. člen

javnost dela

Javnost dela združenja se zagotavlja z obveščanjem članov in javnosti.

Združenje obvešča svoje člane z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v prostorih združenja, z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc, z izdajanjem publikacij in z zagotavljanjem dostopa in vpogleda članov združenja v zapisnike organov združenja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu združenja je odgovoren predsednik upravnega odbora združenja.

 

IX. način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta


33. člen

Sprejemanje sprememb in dopolnitev statuta

Predlog sprememb in dopolnitev statuta lahko poda upravni odbor združenja, zbor podružnice ali najmanj ena tretjina članov združenja. 15 članov.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta mora vsebovati obrazložene razloge za spremembo oziroma dopolnitev statuta ter besedilo sprememb v amandmajski obliki.

V primeru, ko predlagatelj sprememb in dopolnitev statuta ni upravni odbor združenja, mora svoj predlog predložiti upravnemu odboru združenja, ki o postopku predloga odloča z večino vseh članov.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta, ki ga je sprejel upravni odbor združenja, ter prečiščeno besedilo statuta pošlje upravni odbor združenja v obravnavo in sprejem zboru združenja.

 

X. način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru


34. člen

prenehanje društva

Društvo preneha:

po volji članov:

- društvo preneha, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva

- s spojitvijo z drugim društvom,

- s pripojitvijo k drugemu društvu,

po samem zakonu:

- s stečajem ali likvidacijo,

- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali

- po samem zakonu.

Za statusne spremembe po volji članov je potrebna dvotretjinska večina delegatov zbora združenja

V primeru prenehanja združenja se neporabljena proračunska sredstva vrnejo proračunu, ostalo premoženje združenja pa preide na Rdeči križ Slovenije za ureditev mladinskih počitniških kapacitet

 

XI. Prehodne in končne določbe


35. člen

zagotavljanje kontinuitete funkcij do izteka mandata

Predsednik zbora združenja, člani organov in delovnih teles in predstavniki podružnic ohranjajo mandat do naslednjih volitev po sprejemu tega statuta

 

36. člen

končna določba

 

Statut je sprejela skupščina združenja na 10. seji dne 27.09.2007

Veljati prične z vpisom v register.

 

Predsednik upravnega odbora združenja:

Andrej Kocuvan, univ. dipl. inž. kom.

 

 

 

 

 

 

 

Nahajate se tu: Pravilniki-statut
Cookie Consent