SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Vprašanja in odgovori

Kaj je vrednost nepremičnine - osnove vrednotenja?

VPRAŠANJE: Kaj je vrednost nepremičnine – osnove vrednotenja?

ODGOVOR:

Vrednost je značilnost stvari (torej tudi nepremičnine) glede na količino denarja, ki se dobi zanjo; tako pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika. Bolj široka opredelitev pojem vrednosti opisuje kot sposobnost zadovoljevanja potreb. Je osebne narave in je odvisna od volje in želje udeleženca, ki je v ozadju vrednotenja.

Več ...

Kako postati član združenja?

VPRAŠANJE: Kako postati član združenja?

ODGOVOR:

Jedro članov združenja predstavljajo sodni izvedenci in sodni cenilci gradbene stroke različnih profilov in specialnosti, ki so imenovani z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. Članstvo združenja pridobijo z izpolnitvijo pristopne izjave in anketnega lista, sprejemom določil statuta združenja, kodeksa etike in standardov ter plačilom članarine.

Več ...

Kdo je sodni izvedenec?

VPRAŠANJE: Kdo je sodni izvedenec?

ODGOVOR:

SODNI IZVEDENEC

Zakon o sodiščih v 84. členu podaja, da so sodni izvedenci osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Več ...

Kdo je sodni cenilec?

VPRAŠANJE: Kdo je sodni cenilec?

ODGOVOR:

SODNI CENILEC

Zakon o sodiščih v 84. členu podaja, da so sodni cenilci osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene škode.

Več ...

Kako se obračunajo storitve?

VPRAŠANJE: Kako se obračunavajo storitve?

ODGOVOR:

Sodni izvedenci in sodni cenilci obračunavajo svoje storitve na podlagi:

Več ...
Nahajate se tu: Vprašanja in odgovori
Cookie Consent