SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Cenik 2013

 

Na podlagi 4. člena Statuta združenja sodnih izvedencev in cenilcev Slovenije za gradbeno stroko (SICGRAS), ter na osnovi standardov, normativov in vrednosti posameznih nalog cenilne stroke, Zbor združenja SICGRAS  na svoji seji dne 14.11.2013 sprejme


CENIK
ocenjevanja pravic na nepremičninah in
izvedeniškega dela na področju gradbeništva


I. SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina)

(1) Ta akt določa cenik izvajanja cenilnih in izvedeniških storitev na področju gradbeništva.

(2) Cenik izvajanja cenilnih in izvedeniških storitev (v nadaljnjem besedilu: cenik) določa minimalno vrednost cenilne in izvedeniške storitve, in stroške, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem te storitve.

2. člen
(vrednost cenilnih storitev)

Vrednost cenilnih in izvedeniških storitev je določena v tarifnem delu s številom točk za posamezna opravila, njej se prištejejo še drugi stroški in davek.

3. člen
(drugi stroški in davek)

Poleg vrednosti cenilnih in izvedeniških storitev se za izvedbo storitve obračunajo še:
-    stroški, nastali v zvezi z delom,
-    ostali izdatki, ki jih je izvajalec založil za naročnika,
-    davek na dodano vrednost v skladu s predpisom, ki ureja davke.

4. člen
(cena cenilnih in izvedeniških storitev)

Cena cenilnih in izvedeniških storitve se določi tako, da se vsota točk, določenih za opravila cenilnih in izvedeniških storitve, pomnoži z vrednostjo točke. Tej ceni se prištejejo drugi stroški ter obračuna davek na dodano vrednost.

5. člen
(vrednost točke)

(1) Vrednost točke od dne 01.07.2013 znaša 1,00  €.

(2) Vrednost točke se spremeni, ko se cene življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji spremenijo za več kot 5% od datuma zadnje določitve vrednosti točke.

(3) Novo vrednost točke določi Upravni odbor SICGRAS.

(4) Za izračun cene cenilnih in izvedeniških storitev se uporabita tarifa in vrednost točke, ki sta bili veljavni v času, ko je cenilec oz. izvedenec delo opravil.

6. člen
(poviški)

(1) Vrednost opravljene storitve se lahko povečajo če so:
-  storitve, ki jih je izvajalec na zahtevo naročnika opravil ob dela prostih dnevih (prazniki, sobote in nedelje),
-  storitve, ki jih je izvajalec na zahtevo naročnika opravil v nočnem času,

(2) Podobno se obračunajo tudi storitve, ki jih hoče imeti naročnik opravljene v absolutno najkrajšem možnem času z uporabo vseh možnih dodatnih ukrepov za čim hitrejšo izvedbo cenitvenih storitev.

(3) O povečanju vrednosti storitve je potrebno naročnika posebej opozoriti.

7. člen
(povračila stroškov, nastalih v zvezi z delom)

(1) Stroški, nastali v zvezi z delom, so prehrana med delom, dnevnice, stroški za prevoz, stroški prenočevanja, dodatek za delo na terenu in nadomestilo za ločeno življenje.

(2) Stroški nastali v zvezi z delom, se obračunalo v višini in v skladu s pogoji, ki so določeni z veljavno Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

8. člen
(ostali izdatki, ki jih je cenilec ali izvedenec založil za naročnika)

(1) Ostali izdatki, ki jih je izvajalec storitve založil za naročnika, so stroški poštnih in telefonskih storitev, taks, kopiranja, obrazcev, bančnih storitev, storitev drugih izvedencev, porabljenega materiala pri izvedbi storitve, ter stroški za pridobivanje podatkov, potrebne za izvedbo cenilnega oz izvedeniškega dela.

(2) Ostale izdatke se obračuna po dejanskih stroških ali v pavšalnem znesku do 10 odstotkov vrednosti storitve.

II. TARIFNI DEL
9. člen
(vrednotenje posameznih opravil cenilnih in izvedeniških storitev)

Posamezna opravila za cenilne in izvedeniške storitve se obračunajo na osnovi točk, določene v prilogi 1 in 2, ki je sestavni del tega Cenika.

10. člen
(pravila za obračunavanje točk)

(1) Po tarifnih številkah 1., 2., 3., 4., 5., 6 in 7, iz priloge 1 se obračunajo cenitve pravic in izdelave poročil o ocenjevanju. Točke za posamezno nepremičnino so za cenitve izdelane po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV). Število točk x vrednost točke predstavlja neto vrednost storitve brez DDV.

(2) Postopki ocenjevanja vrednosti se razvrstijo glede na zahtevnost na 
-   manj zahtevna (cenitev nepremičnine, kjer je zadostno število opravljenih istovrstnih transakcij na ožjem območju  do 250 m);
-   zahtevna  (cenitev nepremičnine, kjer je zadostno število opravljenih istovrstnih transakcij na širšem območju do 1 km);
-   zelo zahtevne (cenitev nepremičnine, kjer je zadostno število opravljenih istovrstnih transakcij na širšem območju do 10 km);
-   izjemno zahtevne  (cenitev nepremičnine, kjer je so opravljene transakcije razpršene na večjem območju nad 10 km, izvesti pa je potrebno obsežne prilagoditve);

Glede na zahtevnost  izvedbe ocenjevanja se število točk pomnoži s sledečimi faktorji: 
-   manj zahtevne       0,90;
-   zahtevne               1,00;
-   zelo zahtevne        1,20;
-   izjemno zahtevne   1,50;

11. člen
(pravila za obračunavanje)

(1) V  tarifo so vključena sledeča opravila:
-   Prevzem naloge vrednotenja
-   Priprava na ogled, širši izbor primerljivih prodaj z pregledom razpoložljivih podatkov v javnih bazah (GURS, ZK)
-   Ogled ocenjevane nepremičnine
-   Ogled primerljivih prodaj
-   Analiza podatkov
-   Ocenjevanje

način tržnih primerjav
nabavno vrednostni način
na donosu zasnovan način

-   Izdelava poročila o ocenjevanju

(2) V primerih, ko je predmet vrednotenja več različnih nepremičnin se skupno število točk za posamezne nepremičnine pomnoži s količnikom 0,75.
V primerih ko je predmet vrednotenja več istovrstnih nepremičnin se skupno število točk za posamezne nepremičnine pomnoži s količnikom 0,60.

(3) Novelacija s strani izvajalca že izdelane cenitve, kjer je potrebno izdelati ponovno vrednotenje z pregledom trga in novimi primerljivimi prodajami se število točk korigira z količnikom 0,80.

(4) Za dodatne izračune kot so vrednost na dan pridobitve, deleži solastnikov in podobno se število točk korigira z količnikom 1,10.

(5) Za izračun hipotekarne vrednosti oziroma likvidacijske vrednosti se skupno število točk korigira z količnikom 1,15.

12. člen
(vrednotenje izvedeniških storitev po urnih postavkah)

Izvedeniške storitve na področju gradbeništva, ki niso predmet tarifnega dela iz priloge 1, se obračunajo po urnih postavkah iz priloge 2, ki je sestavni del tega Cenika.

13. člen
(plačilo po dogovoru)

(1) Cenilec ali izvedenec se lahko z naročnikom dogovori za največ 20% komercialni popust glede na vrednost del po tem Ceniku.

(2) Nižje cene storitev se štejejo za kršitev določil tega cenika in kršitev dogovorjenega kodeksa. Posebej velja, da kršitev tega cenika in hkratno kakršnokoli odstopanje od Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV) predstavlja nelojalno konkurenco.

III. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
14. člen
(priporočilo)

Združenje SICGRAS priporoča izvedencem in cenilcem, da po uveljavitvi tega cenika sprejmejo svoj cenik storitev in ga dajo na vidno mesto, kjer poslujejo s strankami (poslovni prostori, spletne strani,…).

15. člen
(uskladitve in spremembe cenika)

Uskladitve in spremembe cenika zaradi novih dejstev (sprejetje ali sprememba posameznih pravilnikov, ki vplivajo na cenik storitev;...) določi Upravni odbor Združenja SICGRAS in nov cenik objavi na svoji spletni strani.

16. člen
(veljavnost)

Ta cenik začne veljati petnajsti dan po sprejetju s strani Zbora združenja SICGRAS. Objavi se v glasilu SICGRAS in na spletnih straneh.

 

Datum: 14.11.2013

Za upravni odbor SICGRAS
Predsednik upravnega odbora
Jožef Murko, univ.dipl.inž.grad., Ljubljana

Povezava do dokumenta o potrditvi cenika (klikni).

 

 

 

Nahajate se tu: Cenik storitev Cenik 2013
Cookie Consent